Autonvuokraus ehdot

VUOKRAUKSEN SOPIMUSEHDOT

1) VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokraussopimus syntyy vuokraamon ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön välillä (jäljempänä vuokraaja). Vuokraajalla tai kuljettajalla tulee olla vähintään yhden vuoden voimassa ollut ajokortti, riittävä ajotaito ja ajokokemus. Vuokralleantaja varaa vapauden vaatia joissakin autoluokissa myös pidemmän ajokokemuksen ja kortin voimassaolon, sekä kuljettajan vähimmäisiän.

2) AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE

2.1 Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle sopimuksen mukaan. Vuokraamon tulee antaa vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.
2.2 Vuokrattava auto on tarkistettu ennen auton luovutusta vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autosta mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Vauriot on kirjattava sopimukseen ennen auton käyttöä.

3) AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

3.1 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin omastaan sekä noudatettava ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muista nestemääristä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
3.2 Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle vain erillisellä sopimuksella. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, riittävä ajokokemus ja hänen tulee olla tietoinen tämän sopimuksen sisällöstä.
3.3 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kielletty. Auton käyttäminen perävaunun, trailerin tai muun vastaavan vetämiseen on kielletty ilman vuokraamon erillistä lupaa.
3.4 Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole erikseen vuokraamon kanssa sovittu.
3.5 Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.
3.6 Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeussakoista, tietulli- sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa tarpeen vaatiessa.
3.7 Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee rekisteriotteesta, auton avaimenperän merkinnästä, sekä polttoainesäiliön kannen/korkin merkinnästä. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai sen käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4) VUOKRAAJAN VASTUUT

4.1 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun omavastuuosuuteen. Omavastuu veloitetaan jokaisesta liikenne- ja kaskovahingosta erikseen. Omavastuun voi pienentää erikseen sovittavalla lisämaksulla.
4.2 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, tupakointi, vauriot verhoiluissa, yli- tai alipaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen liian matalaan tai ahtaaseen tilaan auton ulkomitat huomioiden, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Korvausvelvollisuus on vuokraajalla myös silloin, kun vahingot ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet, sopimusrikkomuksesta, vuokraajan rikollisesta menettelystä, alkoholin tai muun huumaavan aineen käytöstä tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Täysimääräisesti erikseen korvattavia on tuulilasin, lyhtyjen ja renkaiden vaurioituminen.
4.3 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
4.4 Vuokraaja ei vapaudu korvausvastuusta ellei vuokraamo saa täyttä korvausta mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5) MENETTELY VAHINKOTAPAUKSISSA

5.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon tulevasta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta.
5.2 Autoa kohdanneesta rikoksesta, kiistanalaisesta liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille.
5.3 Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle
5.4 Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

6) VUOKRAN MAKSAMINEN

6.1 Vuokra maksetaan aina etukäteen, ellei toisin ole sovittu.
6.2 Vuokraajalla on oltava voimassa oleva Depit pankkikortti tai Credit luottokortti, mikäli sellaista ei ole, voidaan erikseen sopia käteispantista. (puolet vuokrattavan auton/kärryn omavastuusta)
6.3 Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla varmistetaan että maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.
6.4 Lisäksi Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi omavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidennyksestä johtuvat vuokrat, pysäköintivirhemaksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.
6.5 Sopimuksen allekirjoittanut henkilö (vuokraaja) vastaa viimekädessä vuokrasta sekä siihen mahdollisesti liittyvistä lisämaksuista.

7) VUOKRAAMON VASTUUT

7.1 Autossa on voimassaoleva liikenne- ja kaskovakuutus.
7.2 Vuokraamo vastaa autoon tulleesta teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.
7.3 Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta ensisijaisesti virheen korjaamista tai toissijaisesti kohtuullista hinnanalennusta.
7.4 Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, vuokraajalla on oikeus vuokrasumman täysimääräiseen palautukseen.

8) AUTON PALAUTTAMINEN

8.1 Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokraamo ilmoittaa asian poliisille.
8.2 Vuokraajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti jatkaa vuokra-aikaa. Mahdollisesta palautuksen viivästymisestä on viipymättä ilmoitettava vuokraamolle. Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta vuokrasopimuksessa sovittua myöhästymismaksua palautusviiveen ajalta sekä korvausta viiveestä aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista.
8.3 Auto palautetaan täydellä tankilla, mikäli muusta ei ole sovittu.
8.4 Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.
8.5 Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei velvoita vuokraamoa vuokrahinnan palauttamiseen.

9) SOPIMUKSEN PURKAMINEN

9.1 Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.
9.2 Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan ennen vuokraamista tai autoon tulee käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuulisessa ajassa ilmoituksesta.

10) VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

NÄITÄ VUOKRAUSEHTOJA KÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN PERÄKÄRRYJEN, TRAILERIEN JA MOBIILIPALJUJEN VUOKRAUKSEEN

Copyright BestRent