VUOKRAUSEHDOT MATKAILUAUTOON Bestrent Finland Oy

1 AJONEUVON VUOKRASOPIMUKSEN SYNTYMINEN

1.1 Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen oikeushenkilön (jäljempänä yhteisesti ”vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä.

2 AJONEUVON VUOKRAAMINEN JA VARAUSMAKSU

2.1 Vuokra sisältää kilometrit ilman eri veloitusta. 1vko (7vrk) tai piedemmät vuokraukset kuitenkin max. 400km / vrk. Lisäkilometrit 0,15 EUR / kpl

2.2 Veloitamme varaus- ja takuumaksuna 300,00 euroa, joka vähennetään matkailuauton vuokran loppulaskusta. Varaus astuu voimaan kun vuokraajan maksama varausmaksu on vuokraamon pankkitilillä. Varaus astuu voimaan myös silloin kun vuokraaja maksaa auton vuokrahinnan kokonaisuudessaan tilille.

2.3 Jos vuokraaja peruu varauksen, varausmaksua ei palauteta. Mikäli varaus perutaan kun vuokraukseen on alle 14 vrk:tta, niin veloitamme puolet varausmaksun jälkeen jäljellä olevasta vuokrasummasta. (varaus- ja ennakkomaksut voimassa kevään ja kesän sesonkiviikoilla, muina aikoina vuokra maksetaan kokonaisuudessaan autoa noudettaessa).

2.4 Vuokraan sisältyvät auton ulkopuolinen pesu, käytön opastus, WC-kemikaalit, normaaliin kulumisen aiheuttamat korjaukset, vuokrasopimuksen mukaiset vakuutukset, sähkökaapeli, nestekaasupullo 11kg, tasauskiilat, ruokailuvälineet, ruoanlaittovälineet, sekä siivoukseen ja tiskaukseen tarvittavat välineet.

2.5 Vuokraan eivät sisälly polttoaineet, loppusiivous, harmaavesisäiliön tyhjennys, WC-kasetin tyhjennys.

2.6 Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo on ilmoittanut millaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista täysimääräisenä. Vuokraaja on lisäksi velvollinen huolehtimaan vuokra-aikana ajoneuvon normaaleista tarkastamisista kuten moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

2.7 Auto palautetaan sisältä siivottuna, harmaavesisäiliö ja WC – kasetti tyhjennettynä.

2.8 Palautuksen yhteydessä tarkastetaan mahdolliset vahingot yhdessä vuokraajan kanssa. Vahingot erääntyvät välittömästi ja vuokraamo voi veloittaa vahingosta syntyneet kustannukset tai vakuutuksen alaisen vahingon omavastuun ilman viivytystä.

2.9 Vuokraajan on maksettava ajoneuvon vuokra niin, että loppusuoritus varausmaksun jälkeen näkyy vuokralleantajan tilillä viimeistään viikko ennen vuokrauksen alkua. Mikäli vuokraaja peruu varauksen kun aikaa vuokrauksen alkuun on alle 14 vrk:tta, niin vuokraamolla on oikeus veloittaa maksamattomasta vuokrasta puolet.


3 AJONEUVON VUOKRAAMINEN

3.1 Vuokra-aika alkaa auton luovutushetkestä, jolloin vuokranantajan on luovutettava auto vuokralaiselle sopimuksen mukaan käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana.

3.2 Vuokraamon luovuttaessa ajoneuvon vuokraajalle, vuokraajan on tarkastettava ajoneuvon ulkopuolinen ja sisäpuolinen sekä varusteiden/tarvikkeiden kunto ja tehtävä niistä huomautuksensa vuokraamolle.

3.3 Havaitut puutteet ja viat merkitään ja dokumentoidaan vuokrasopimukseen.

3.4 Vuokraaja ei voi myöhemmin vedota puutteisiin jos tarkastusvelvollisuus on laiminlyöty tai jos viat/puutteet ovat olleet normaalissa tarkastuksessa silmämääräisesti havaittavissa.

3.5 Vaihtopäivä sesonkiviiikoilla on sunnuntai, jos muuta ei ole sovittu. Nouto ja käytön opastus klo 16.00 ja palautus klo 12.00 mennessä ellei muuta ole sovittu. Paluun myöhästymisestä veloitamme 50,00 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta ellei muuta ole sovittu, sekä mahdolliset muut myhästymisestä aiheutuneet kustannukset, joka on maksettava välittömästi. (tämä voimassa sesonkiaikoin, kun hyväksymme vain täydet viikkovuokrauksest. Muina aikoina vuokra-aika vapaa ja vuokraamo hyväksyy varauksen tai ehdottaa korvaavaa parasta vuokrausaikaa varaustilanteen mukaan.

4 AJONEUVON PALAUTTAMINEN

4.1 Vuokraaja on vastuussa ajoneuvosta kunnes se on luovutettu vuokraamolle.

4.2 Auto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä huolellisesti siivottuna, samassa kunnossa kuin auto oli luovuttaessa.

4.3 Auton palauttamisen yhteydessä vuokraamo ja vuokraaja tarkastavat ajoneuvon. Vuokraajan on ilmoitettava kaikki puutteet ja viat vuokraamolle. Tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet ovat vuokraajan vahingonkorvausvelvollisuuden alaisia, pois lukien tavanomaisesta kulumisesta johtuvat puutteet. Korvaus on maksettava välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus periä myös vuokraajan ilmoittamatta jättämät jälkikäteen havaitut puutteet ja vahingot.

4.4 Vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan osaa vuokramaksusta jos vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä.

4.5 Vuokraamolla on oikeus periä auton normaalista likaantumisesta poikkeavat siivouskustannukset. Likaisten mattojen/tekstiilien pesusta 50,00 euroa/h , WC:n ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä 100,00 euroa, puuttuvasta polttoaineesta yleisen hintatason mukainen hinta/ litra ja 20,00 euron tankkausmaksu, kaasupullon täytöstä 50,00 euroa mikäli edellä mainitut vuokraajalle kuuluvat tehtävät on tekemättä.

5 AJONEUVON KÄYTTÄMINEN

5.1 Vuokraaja on vastuussa ajoneuvosta kunnes se on luovutettu vuokraamolle.

5.2 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta niin kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavassa tilanteessa omastaan sekä noudattamaan ajaessaan että käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään ajoneuvoa ja sen varusteita tarkoitusta vastaavalla tavanomaisella tavalla.

5.3 Eläinten kuljettaminen ajoneuvossa on kielletty, ellei vuokraamo ole antanut siihen kirjallista lupaa. Ulkojalkineiden käyttäminen, tupakointi sisätiloissa on kielletty. Kiellettyjä ovat kaikki muutkin jotka aiheuttavat ajoneuvolle haittaa mm. moottoreiden jne. kuljettaminen autossa (valumat ja hajut jäävät autoon)

5.4 Vuokraaja on sitoutunut itse kuljettamaan ajoneuvoa. Vuokrasopimuksessa on erikseen merkitty lupa niille, joilla on oikeus kuljettaa ajoneuvoa, eikä kuljettajalla ole oikeutta luovuttaa autoa kolmannelle osapuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraajalla ja kuljettajilla tulee olla voimassa oleva suomalainen ajokortti vähintään 23 vuotta ikää. Vuokraajalla on velvollisuus antaa tiedot tämän sopimuksen sisällöstä niille henkilöille, joille hän vuokrasopimuksen ja sen ehtojen mukaan ajoneuvon luovuttaa.

5.5 Ajoneuvon tai varusteiden käyttäminen lainvastaisiin tai muihin sopimattomiin tarkoituksiin on kielletty.

5.6 Ajoneuvo ja sen varusteet on säilytettävä lukittuina. Ajoneuvo ja sen varusteet ovat vuokra-aikana vuokraajan vastuulla.

5.7 Vuokraaja ja kuljettaja vastaavat itse vuokrauksen aikana saamistaan ylinopeus- ja parkkisakoista, ylikuormamaksuista sekä muista aiheuttamistaan maksuista, joita ovat esimerkiksi tienkäyttö- ja tullimaksut.

5.8 Ajoneuvo voi olla varustettu GPS-paikantimella omaisuuden suojaamiseksi, varkaus- ja petosrikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Paikannin välittää vain ajoneuvon sijaintitiedot vuokraamolle. Vuokraaja on tietoinen ja hyväksyy ajoneuvon paikantamisen, näiden ehtojen mukaisesti.

6 VASTUU AJONEUVOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRAUKSEN AIKANA

6.1 Vuokraajan omavastuu on, ellei erikseen toisin ole sovittu: Pohjoismaissa ja Länsi – Euroopassa 1500,00 euroa, muualla 25 % vahingon määrästä (vähintään 1500,00 euroa).

6.2 Autossa on voimassa oleva liikennevakuutus ja laaja kaskovakuutus. Lakisääteisen liikennevakuutuksen korvaukset määräytyvät liikennevakuutuslainperusteella. Liikennevakuutus korvaa liikennevahinkoon syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien henkilövahinkoja. Lisäksi autossa on kolarointiturva, eläintörmäysturva, paloturva, varkausturva, ilkivaltaturva ja autopalveluturva.

6.3 Pohjoismaiden ja Euroopan alueella liikuttaessa vuokraaja voi pienentää vastuunsa erillisellä omavastuun pienennysmaksulla. Puolan ja Baltian maiden osalta ei voi pienentää omavastuuta.

Autolla saa mennä ulkomaille vain vuokraamon erillisellä luvalla. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti, ja suunnitelma ulkomaanajosta täytyy kertoa vuokraamolle jo varauspyyntöä tehdessä.

6.4 Vahingon sattuessa vuokraaja on velvollinen suorittamaan omavastuun vuokraamolle välittömästi.

6.5 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot omavastuun määrästä riippumatta mikäli autolle syntyneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, lain rikkomisesta (ylinopeudet, päihtymys, ylikuormaus, vetokyvyn ylittävät perävaunun käyttö tms.) tai ajoneuvon tai sen varusteiden väärinkäyttämisestä (raikasvesisäiliön likaaminen tms.). Omavastuu ei myöskään kata 230 V jännitteellä toimivien laitteiden vioittumisesta mikäli laitetta käytetään yli- tai alijännitteessä, markiisin rikkoutumista tuulen, myrskyn, sateen, jäätymisen tai muun huolimattoman käytön aiheuttamana, muiden kuin vuokraajan hyväksymien erillislaitteiden käytöstä johtuvissa vahingoissa, tupakan poltosta tai eläinten pidosta tai niiden aiheutuvat vahingot, viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot, lumivahinkoja (lumenpudotusalueet), vääränlaisesta tankkaamisesta (veden tai polttoaineen) aiheutuneet vahingot, ajamisesta liian ahtaissa tiloissa, ajamisesta tai käyttämisestä paloturvallisuusmääräysten vastaisesti, ajamisesta teiden ulkopuolella tai jäällä tai alueilla jotka ei ole tarkoitettu matkailuajoneuvolle tai pakkasen aiheuttamista vahingoista joissa vuokraaja toiminut huolimattomasti.

6.6 Vuokraaja on korvausvelvollinen vuokraamolle myös niistä vahingoista, joita kolmas osapuoli on aiheuttanut (esim. kuljettajat, perheenjäsenet, vieraat) ja joita vakuutus ei korvaa.

6.7 Mahdollisista lisävakuutuksista vuokraaja vastaa itse.

6.8 Ajoneuvoon tai sen varusteisiin kohdistuvista vakavista vaurioitumisista tai katoamisista on vuokraajan ilmoitettava viipymättä vuokraamolle ja laadittava vahinkoilmoitus (löytyy ajoneuvosta).

6.9 Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen ajoneuvon huolto- ja korjauspäivistä eikä niistä suoriteta hyvitystä vuokraajalle.

6.10 Ajoneuvon vienti Suomen ulkopuolelle vaatii aina vuokraamon kirjallisen luvan. Ajoneuvoa ei saa viedä Venäjälle, Valkovenäjälle, Ukrainaan tai Moldovaan.

6.11 Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

Korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
Korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
Korvaamaan ajoneuvon ja sen varusteiden luvan vastaisesta käytöstä ja epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuulilasille ja renkaille tapahtuneet vahingot kuten kiven iskeytymät ja rengasvauriot. Korvausvelvollisuutta ei ole, jos vuokraamo saa täyden korvauksen joltakin muulta. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos vahinko johtuu teknisestä viasta tai normaalista kulumisesta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

7 VUOKRAAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS TÄYSIMÄÄRÄISENÄ

7.1 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

7.2 Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

7.3 Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

8 MENETTELY VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA / VIRHE JA VIIVÄSTYS

8.1 Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.

8.2 Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 100 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

8.3 Vuokraamo ja vuokraaja voivat erikseen sopia välttämättömistä korjauskustannuksista siten, että vuokraaja maksaa matkan aikana syntyneet korjauskulut, jotka vuokraamo maksaa vuokraajalle tositetta vastaan kahden viikon kuluessa siitä kun ajoneuvo on palautettu. Kaikki rikkinäiset varaosat, ajoneuvon renkaat mukaan lukien, on palautettava vuokraamolle, ellei muusta ole sovittu.

8.4 Vuokraamo ei vastaa vahinko- ja vikatilanteissa vuokraajalle syntyneistä välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat esim. käyttämättä jääneet majoitusmaksut, konsertti- ja laivaliput yms.

8.5 Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

8.6 Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

9 SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET

9.1 Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

9.2 Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

9.3 Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

9.4 Vuokraamon ja vuokraajan välisen sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen noudatetaan seuraavaa asiakirjojen etusijajärjestystä: 1) vuokrasopimus 2) Vuokrausehdot 3) Muut vuokraamon antamat ohjeet 4) yleislainsäädäntö. Lisäksi vakuutusehtojen rajoituksiin sovelletaan auton vakuutusyhtiön yleisiä ehtoja

Copyright BestRent